زربان به معنای نگهبان طلا و لیزر تلفیق آن با تکنولوژی روز است.